3013767432 4095729638


Nasza firma zajmuje siê dostawami maszyn, narzêdzi i urz±dzeñ dla przemys³u oraz odbiorców indywidualnych.


Nowe stacje dwukana³owe - WT 2010 oraz WT 2020.8472125871


Nowa ekonomiczna stacja Weller'a - WE 1010. Szczegó³y...


Weller prezentuje now± seriê stacji lutowniczych. Szczególnie interesuj±cy jest model z miniaturow± lutownic± o mocy 90W! Szczegó³y...
W zwi±zku z tym starsze modele stacji bêd± wycofywane z produkcji. Wiecej szczegó³ów 9493591698


5059898826

Zapraszamy Pañstwa do sklepu internetowego www.weller.com.pl - uruchomili¶my now± wersjê! Dotychczasowych Klientów prosimy o kontakt celem aktualizacji danych. 9148823604
W dziale plików do pobrania prezentujemy Pañstwu aktualny katalog Wellera oraz aktualnie obowi±zuj±cy, oficjalny cennik.


Dla tych z Pañstwa, którzy s± zaineresowani procesami lutowania na fali, procesem reflow lub lutowaniem selektywnym mamy unikalne zaproszenie: Seho organizuje seminaria obejmuj±ce swoim zakresem teoriê procesu, jego optymalizacjê, typowe b³êdy, maintenance maszyn. Seminaria odbywaæ siê bêd± w siedzibie Seho w Kreuzwertheim. Dla wiêkszych grup, powy¿ej 5 osób mo¿liwe jest zorganizowanie seminarium w uzgodnionym wcze¶niej terminie. Niejako przy okazji: Miasto Wertheim w Niemczech ma bardzo klimatyczne stare miasto.... Zapraszamy!

9374357303 (307) 201-2925