281-241-5186
Nasza pasja to wydawanie ksi±¿ek. Nasze powo³anie to sta³e poszerzanie grona ludzi czytaj±cych. Drukujemy ksi±¿ki i docieramy z nimi nawet tam, gdzie nie ma ksiêgarni. Jeste¶my jednym z najwiêkszych wydawnictw w Polsce i najwiêkszym wysy³kowym klubem czytelniczym.
Zapraszamy!


 
             Copyright © Bertelsmann Media Sp. z o.o. 2001