dobry weterynarz Kraków

Dobry weterynarz Kraków

langued

os. CENTRUM E 15, 31-934 Kraków, Nowa Huta

(Przychodnia Weterynaryjna ROYAL-VET, za bankiem PKO BP, przy PRZEDSZKOLU "Bajkowa Dolinka", w pobli¿u "Œmietanki Nowohuckiej" oraz "Nowohuckiego Centrum Kultury" NCK.)

weterynarz Kraków kontakt

Szanowni Pañstwo!

Udostêpniamy kolejne kana³y komunikacji z nasz¹ Klinik¹ weterynaryjn¹ #ROYAL-VET w Krakowie, g³ównie w celu usprawnienia rejestracji wizyt. Na numer 512 333 200 mog¹ Pañstwo wys³aæ (wy³¹cznie) wiadomoœæ tekstow¹ SMS. Chêæ umówienia wizyty mo¿na równie¿ zg³osiæ poprzez e-mail: wizyty@vet24.pl, podaj¹c preferowany termin, dane kontaktowe jak imiê, nazwisko i numer telefonu (niezbêdny w celu rejestracji) oraz dane Pacjenta z krótkim opisem powodu zg³oszenia siê do lecznicy.
Kontakt telefoniczny dostêpny jest pod dotychczasowym numerem telefonu: 123 13 13 13.
Zg³oszenia i rejestracje bêdziemy realizowaæ sukcesywnie, najszybciej jak to mo¿liwe, niemniej ze wzglêdu na charakter pracy Kliniki, zastrzegamy sobie mo¿liwoœæ odpowiedzi w dniu kolejnym (szczególnie na wiadomoœci otrzymane po godzinach przyjêæ), a w szczególnych sytuacjach brak kontaktu z naszej strony. Nie odpowiadamy ma SMSy z tzw. bramek, numerów skróconych oraz zagranicznych. Wiadomoœæ e-mail musi zawieraæ numer telefonu, nie mo¿e natomiast zawieraæ za³¹czników. Pañstwa dane s¹ chronione zgodnie z nasz¹ polityk¹ i przepisami RODO.

PRZYPOMINAMY, I¯ ISTNIEJE MO¯LIWOŒÆ PRZYJÊCIA W NASZEJ LECZNICY BEZ WCZEŒNIEJSZEJ REJESTRACJI.

Zapraszamy!


weterynarz Kraków sterylizacja

Akcja sterylizacji - marzec 2017.

Po raz kolejny zapraszamy Pañstwa do sterylizacji i kastracji psów i kotów w naszym gabinecie weterynaryjnym ROYAL-VET w Krakowie. Wspólnie z organizatorem akcji - "Fundacj¹ for Animals" oferujemy Pañstwu ni¿sze ceny mermithized zabiegów.
Zapisu na zabieg mo¿na dokonaæ osobiœcie lub telefonicznie:
123 13 13 13 lub 793 900 792.
Szczegó³y w zak³adce 289-465-8468.

Zapraszamy!weterynarz Kraków

DZIÊKUJEMY!

Pragniemy serdecznie Pañstwu podziêkowaæ za wszystkie oddane na nasz¹ Przychodniê g³osy, poœwiêcony czas i ogromne wsparcie, dziêki któremu zwyciê¿yliœmy w plebiscycie na Najlepszy Gabinet Weterynaryjny w Krakowie! Jesteœmy niezmiernie wdziêczni, jako dobry weterynarz Kraków, za Pañstwa zaufanie oraz docenienie naszej pracy, w któr¹ codziennie wk³adamy ca³e nasze serca. Tak wspania³y wynik - "najlepszy weterynarz Kraków" - jest dla nas zaszczytem, a tak¿e zobowi¹zaniem i celem, aby utrzymaæ pozycjê lidera i jak najd³u¿ej móc Pañstwu oferowaæ swoje us³ugi na najwy¿szym poziomie. Mamy nadziejê, i¿ wynik konkursu (z pewnoœci¹ nie idealnego) bêdzie jedynie zachêt¹ do odwiedzenia naszej Kliniki, a prawdziwym powodem by z nami pozostaæ bêd¹ osobiste doœwiadczenia i efekty naszej pracy.
Z wyrazami szacunku zespó³ ROYAL-VET
Oferujemy pe³ny zakres us³ug WETERYNARYJNYCH, m. in.:
  • Specjalistyczne leczenie ma³ych zwierz¹t (psy, koty, gryzonie, inne)
  • Chirurgia i ortopedia - zaawansowane zabiegi operacyjne
  • Rehabilitacja i fizjoterapia pooperacyjna
  • Profilaktyka i poradnictwo, chipowanie, paszporty
  • Diagnostyka laboratoryjna: badania krwi, zeskrobin, hist.-pat.
  • TK - Tomografia, Endoskopia, RTG, USG (kolorowy Doppler), EKG
  • Szpital dla zwierz¹t - sprawujemy opiekê ca³odobowo 24h
  • Wizyty domowe
  • wiêcej ...

dobry weterynarz Kraków Centralna TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
Mi³o nam poinformowaæ Pañstwa, i¿ nasz gabinet weterynaryjny wyposa¿ony jest w jedyny w Krakowie i Ma³opolsce TOMOGRAF KOMPUTEROWY! W Lecznicy wykonujemy badania wszystkim Pacjentom, obejmuj¹c w szczególnoœci obszary Krakowa i Ma³opolski oraz Podkarpacia, Œwiêtokrzyskiego i Œl¹ska.

Zapraszamy!
major general


Prowadzimy sprzeda¿ specjalistycznych karm weterynaryjnych (leczniczych) renomowanych firm - Hill's,  Brit,  Royal-Canin  oraz   Purina:

Hill's   Brit   Royal   Purina

Oferujemy równie¿ us³ugi GROMERSKIE
w naszym salonie piêknoœci dla zwierz¹t AVION:

Strzy¿enie    Trymowanie    Czesanie    K¹piele


Przyjmuj¹ u nas:

Lekarz weterynarii Dorota Kwapiszewska-Rogoziñska
Lekarz weterynarii Justyna Szatan-Kasprzyk
Lekarz weterynarii Szymon Maciejowski
Lekarz weterynarii Magdalena Krawczyk
Lekarz weterynarii Magdalena Tomasikiewicz
Lekarz weterynarii Kamil Bednarek
Lekarz weterynarii Joanna Œliwa
Lekarz weterynarii Jacek Jakubek - specjalista chirurg z blisko 30 letnim sta¿em, cz³onek Malopolskiej Izby Lekarsko-WeterynaryjnejGodziny przyjêæ:
PONIEDZIA£EK - PI¥TEK:
10.00 - 19.00
SOBOTA - NIEDZIELA:
10.00 - 15.00


weterynarz Kraków
NOWOHUCKIE CENTRUM WETERYNARYJNE
Dobry weterynarz Kraków Nowa Huta œwiadczy 24h opiekê nad pacjentami w szpitalu ROYAL-VET!
770-232-6814, 928-354-6203, (973) 743-1231, Katalog Stron, Pozycjonowanie stron
© Klinika Weterynaryjna ROYAL-VET, os. Centrum E 15, 31-934 Kraków, Nowa Huta, tel. 793 900 792
(469) 319-8390 lub 5133954536
Partner: 6014965271