W dniach od 28 kwietnia
do 6 maja firma nie pracuje. X

ROK ZA£O¯ENIA 1989

MATERIA£Y STOMATOLOGICZNE
SPRZÊT STOMATOLOGICZNY
LEKI STOMATOLOGICZNE

HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA

DENTAL

20-128 LUBLIN
UL. LWOWSKA 6
TEL. +48 81 747 62 42

(415) 668-4165


GODZINY OTWARCIA

PONIEDZ.-PI¥TEK 9-17
SOBOTA 9-14DENTAL LUBLIN to jedna z pierwszych firm stomatologicznych w Polsce. Rozpoczêliœmy dzia³alnoœæ w maju 1989 roku. Od tego czasu zaopatrujemy Pañstwa gabinety w materia³y stomatologiczne oraz sprzêt stomatologiczny najbardziej uznanych marek. W 2000 roku uruchomiliœmy internetowy sklep stomatologiczny.

Jako hurtownia farmaceutyczna o profilu stomatologicznym oferujemy leki i znieczulenia stosowane w stomatologii. Jesteœmy bezpoœrednim importerem firm: Edenta, Kenda, Polydentia, Hahnenkratt.

Posiadamy du¿e doœwiadczenie, zapewniamy fachow¹ obs³ugê, oferujemy szeroki asortyment towarów po atrakcyjnych cenach. Pañstwa zamówienia realizujemy niezw³ocznie, zawsze dostarczaj¹c materia³y i sprzêt zgodnie z zamówieniem.

Zapraszamy do korzystania z naszych us³ug!

SZUKAJ