Zajmujemy sie produkcj¹ mebli na zamówienie. G³ówny profil firmy oparty jest na aran¿acji i wykonawstwie kuchni na wymiar ale zajmujemy sie równie¿ produkcj¹ wszelkiego rodzaju mebli na indywidualne zamówienie. Meble na wymiar  wykonujemy z wiêkszoœci dostêpnych na naszym rynku materia³ów, stale powiêkszaj¹c ofertê o nowoœci a dla wymagaj¹cych klientów produkujemy meble na okuciach œwiatowych, renomowanych firm. Dewiz¹ firmy jest zadowolenie klientów ze zrealizowanych zamówieñ. Do ka¿dego zlecenia podchodzimy z pe³nym profesjonalizmem, nasza bogata wiedza z zakresu bran¿y meblarskiej pozwala doradziæ jak najlepsze rozwi¹zania. Nasza firma wspó³pracuje z projektantami, dziêki czemu nasze meble s¹ wyj¹tkowe i designerskie. Wyposa¿amy ca³e mieszkana, hotele i biurowce.

      Na etapie projektu staramy siê wprowadziæ takie rozwi¹zania, które spe³ni¹ w stu procentach oczekiwania naszych klientów. W wielu domach i mieszkaniach Swarzêdza, Poznania i okolic znajduj¹ siê meble wykonane przez nasz zak³ad stolarski.

      Nie posiadamy sieci salonów sprzeda¿y co za tym idzie nie mamy du¿ych kosztów sprzeda¿y i produkcji co pozwala nam byæ konkurencyjnym na rynku, jesteœmy firm¹ z ogromnym potencja³em i je¿eli trzeba sprostamy ka¿demu nawet du¿emu zamówieniu. Wszystkie nasze meble sk³adane s¹ rêcznie przez co oferujemy najwy¿sz¹ jakoœæ wykonania. Nasi stolarze jak i monta¿yœci posiadaj¹ kilkunastoletni sta¿ co gwarantuje wysok¹ jakoœæ mebli oraz terminowe monta¿e.

     Wykonujemy miêdzy innymi : szafy na wymiar, kuchnie na wymiar, garderoby, szafki RTV, szafki ³azienkowe, sto³y dêbowe, meble z forniru oraz ok³adziny œcienne.

      Do ka¿dego klienta podchodzimy indywidualnie, pomagamy i doradzamy w wybraniu odpowiedniej aran¿acji na miarê potrzeb ka¿dego z Pañstwa.
Jesteœmy otwarci na wszelkiego rodzaju wspó³prace w dziedzinie produkcji mebli, jesteœmy w stanie zaproponowaæ bardzo konkurencyjne ceny, fachow¹, mi³¹ i w pe³ni profesjonaln¹ obs³ugê oraz doradztwo.

Zachêcamy Pañstwa do zapoznania siê z nasz¹ galeri¹. Mo¿e bêdzie tam projekt kuchni ,szafy, który przypadnie Pañstwu do gustu, a my z mi³¹ chêci¹ podejmiemy siê jego wykonania. Cech¹ naszych mebli jest estetyka i funkcjonalnoœæ.
                                                                                                            
                                                                                                                                               Zapraszamy do kontaktu.


                                                    

                                                                                                                       
Z powa¿aniem

                                                                                                                                                               
eMeblenawymiar.pl
Copyright © 2010 by eMeblenawymiar.pl · All Rights reserved · e-mail: biuro@emeblenawymiar.pl