Kayýt Olun

Parolanýzý mý unuttunuz?

920-280-1344
Logo
çevrimiçi: 574 kiþi  19 Kas 2018 
 Boþluk doldurma (kelimeler)
 Boþluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eþleþtirme
 Fiil Eþleþtirme
 Kelime Telaffuzlarý
 Fiil Telaffuzlarý
 Fiil çekim testleri


Cümle Sözlük ile neler yapabilirsiniz!

Gruplara ayrýlmýþ telaffuzlarý, anlamlarý ve çok sayýda Türkçe çevirili örnek cümle ile birlikte en fazla kullanýlan ingilizce kelimeler,

Gruplara ayrýlmýþ telaffuzlarý, anlamlarý ve çok sayýda Türkçe çevirili örnek cümle ile birlikte en fazla kullanýlan Ýngilizce fiiller ve çekimleri,

Bilmediðiniz kelimelerden öðreninceye kadar farklý test çözme imkaný,

Gramer konu anlatýmý ve Türkçe örnekli testler,

En fazla kullanýlan kelimelere göre gruplandýrýlmýþ cümle tamamlama, kelime tamamlama, kelime eþleþtirme, dinleme ve telaffuz testleri,

Bilmediðiniz kelimelerden liste oluþturma ve sadece bu kelimelerden test hazýrlama,

Kiþisel geliþiminizi takip edebileceðiniz ve eksikliklerinizi görebileceðiniz profil sayfasý,

Gramer konularýyla eþleþtirilmiþ Türkçe çevirili dinleme ve okuma parçalarý ve testleri,

Kelimelerin nasýl kullanýldýðýný öðrenebileceðiniz Türkçe çevirili cümleler ve sözlük,

Kpds-toefl-toeic-ielts gibi sýnavlarda sorulan kelimeler listesi ve bu kelimelerle ilgili Türkçe çevirili örnekler, cümle tamamlama, boþluk doldurma, kelime tamamlama ve dinleme testleri.

Baþarý Hikayeleri

"Uzun zamandýr Ýngilizce'mi kullanmadýðým için unutmak üzereydim, cümle sözlük sayesinde her gün tekrar etme fýrsatým oldu, çok teþekkürler"

E. Çoþar-Avukat

"Kelime listesi oluþturma olayý gerçekten harika, kendi ihtiyacým olan kelimeleri listeme ekleyip sürekli çalýþabiliyorum. Cümle örneklerinin çok sayýda olmasý da gerçekten güzel."

D. Büyük - Yazýlým Uzmaný

"Hiç bu kadar kapsamlý bir Ýngilizce sitesi görmemiþtim, yaklaþýk üç aydýr kullanýyorum ve büyük ilerleme kat ettim."

B. Sayar - Borsa Uzmaný

"Kendi alanýmla ilgili kelimeleri öðrenme konusunda bana yardýmcý olduðunuz için teþekkürler."

C. Gülsoy - Kardiolog

"Tek kelimeyle harika. Tüm arkadaþlarýma öneriyorum."

R. Ulus - Futbol Hakemi

"Bu siteyle özel ders aldýðým hocamýn tavsiyesiyle tanýþtým ve gerçekten memnun kaldým. Hocamýn da dediði gibi dil öðrenmenin sýrrý tekrardan geçiyor. Cümle sözlük de bana bu imkaný sonuna kadar saðladý, teþekkürler."

C. Kadir

"Nerden baþlasam bilemiyorum, kelime testleri, cümle örnekleri ve dinleme parçalarý harika. Eskiden aklýma gelmeyen kelimeler benim için sorun deðil artýk."

H. UçarCümle Sözlük, bir 570-390-7196 projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2018